Algemene Voorwaarden van Insanro

Op alle handelingen van ‘Studio Insanro’zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1 - Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waain deze kenbaar worden gemaakt.

1.2 Studio Insanro: Studio’ Insanro en aangesloten partijen. Insanro is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 89076583. BTW nummer: NL864871727B01.
1.3 Postadres; E. Thomassen à Thuessinklaan 11-b, 9713 JP Groningen (Privé Adres)

1.4 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die met het Studio Insanro een overeenkomst heeft afgesloten.

1.5 Dienst(en): Alle werkzaamheden die voorwerp zijn van de overeenkomst of een andere rechtshandeling in de relatie tussen Studio Insanro en opdrachtgever, alsmede alle daarbij voortgebrachte materialen en resultaten die bestemd zijn voor opdrachtgever.

1.6 Overeenkomst; de overeenkomst tussen opdrachtgever en Studio Insanro op grond waarvan het Designbureau Diensten aan Opdrachtgever levert, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk of elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan of tot stand zijn gekomen.

1.7 Intellectuele Eigendomsrechten: Alle rechten van intellectueel eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, evenals rechten met betrekking tot knowhow en enkele prestaties.

1.8 Toeleverancier: Productiebedrijven en andere tussenpartijen die als doel hebben het verveelvoudigen en/of openbaarmaking van het ontwerp dat is vervaardigd / voorbereid door Studio Insanro voortvloeiende uit de overeenkomst.

2 – Offerte en Overeenkomst

2.1 Algemeen

Deze bepalingen zijn van toepassing op de offertes en Overeenkomsten, evenals op de resulterende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Studio Insanro en de Opdrachtgever. Eventuele afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover schriftelijk overeengekomen tussen beide partijen.

Studio Insanro kan niet verplicht worden zich te houden aan zijn offertes of aanbiedingen als de Opdrachtgever redelijkerwijs kan concluderen dat de offertes of aanbiedingen, of een deel ervan, duidelijke vergissingen of fouten bevatten.

2.2 Offertes en Overeenkomsten

Het louter verstrekken van een al dan niet vergezeld van een offerte voorziene offerte, schatting, kostenraming of gelijksoortige mededeling, verplicht de Opdrachtgever niet tot het aangaan van een overeenkomst met Studio Insanro. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen, alsmede de bijbehorende offertes van Studio Insanro, zijn vrijblijvend en kunnen enkel zonder afwijkingen worden geaccepteerd. De opgegeven prijzen kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene veranderingen in de uit te voeren werkzaamheden. Alle vermelde prijzen zijn in Euro en exclusief BTW en andere overheidsheffingen.

2.3 Bevestiging offerte

Door Studio Insanro uitgebrachte offertes, zowel schriftelijk als digitaal, dienen door de Opdrachtgever te worden bevestigd en/of ondertekend en aan Studio Insanro te worden geretourneerd voordat met de uitvoering van de opdracht wordt gestart.

Overeenkomsten en afspraken die mondeling zijn gemaakt, gelden pas als bindend voor zowel Studio Insanro als de Opdrachtgever wanneer deze schriftelijk door Studio Insanro zijn bevestigd.

3 – De uitvoering van de Overeenkomst

3.1 Verstrekken van gegevens

Studio Insanro zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de normen van professioneel vakmanschap uitvoeren.

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om al het noodzakelijke te verrichten om een tijdige en accurate uitvoering van de opdracht door Studio Insanro mogelijk te maken. Dit omvat in het bijzonder het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en benodigde materialen.

3.2 Gebruik van Toeleveranciers en derden

Binnen Studio Insanro behouden we ons het recht voor om specifieke werkzaamheden door derden te laten uitvoeren. Hierbij wordt de toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek expliciet uitgesloten. Tevens zijn we gerechtigd om onze rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde, in het geval van een bedrijfsoverdracht.

Indien Studio Insanro als opdrachtgever fungeert voor derden, zoals drukkerijen, programmeurs, illustratoren, fotografen, tekstschrijvers en anderen, zullen de voorwaarden die mondeling of schriftelijk zijn overeengekomen tussen de betrokken partijen van kracht zijn.

3.3 Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisie proef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren.

3.4 Termijn van levering

Indien er voor de uitvoering van specifieke werkzaamheden of de levering van bepaalde zaken een termijn is afgesproken of verstrekt, wordt deze termijn niet beschouwd als een strikte deadline. Mocht er sprake zijn van een overschrijding van de termijn, dan dient de Opdrachtgever Studio Insanro schriftelijk in gebreke te stellen. In dergelijke gevallen dient Studio Insanro een redelijke termijn te krijgen om alsnog de uitvoering van de overeenkomst te voltooien.

3.5 Fase goedkeuringen

De projectfasen zoals beschreven in onze projectomschrijving zijn sequentieel opgebouwd. Na goedkeuring van een fase gaan we over naar de volgende fase. Verzoeken tot heropening of wijziging van een reeds goedgekeurde fase zullen alleen worden overwogen als er een aparte wijzigingsopdracht wordt ingediend. Hierbij kunnen aanpassingen in zowel het budget als de tijdsplanning noodzakelijk zijn.

4 – Intellectuele Eigendomsrechten

4.1 Intellectuele Eigendomsrechten

De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot alle geleverde Diensten in het kader van de Overeenkomst blijven rusten bij Studio Insanro, of bij de derde partij die Studio Insanro het recht heeft verleend om deze Diensten geheel of gedeeltelijk aan de Opdrachtgever ter beschikking te stellen.

Tenzij anders overeengekomen tussen Studio Insanro en de Opdrachtgever, blijven alle zaken die door Studio Insanro aan de Opdrachtgever zijn geleverd, zoals bronbestanden, werkbestanden, materialen, foto’s, prototypes, ontwerpschetsen, ontwerpen, plannen, concepten en dergelijke, eigendom van Studio Insanro.

4.2 Naamsvermelding

Studio Insanro behoudt te allen tijde het recht om het ontwerp te voorzien van een handtekening en/of de vermelding van haar naam in het colofon van een publicatie, aankondiging of titelrol. Het is de Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan om het werk openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder vermelding van de naam van Studio Insanro.

5 – Gebruik en licentie

5.1 Het gebruik

Indien de Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen zoals uiteengezet in de Overeenkomst met Studio Insanro, verwerft hij het exclusieve recht om het ontwerp te gebruiken, voor zover dit recht betrekking heeft op de openbaarmaking en verveelvoudiging conform de specifieke bestemming zoals overeengekomen bij de opdracht.

5.2 Wijzigingen

Het is niet toegestaan voor de Opdrachtgever om aanpassingen aan te brengen in de voorlopige of definitieve ontwerpen zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Studio Insanro. Het Designbureau kan deze goedkeuring niet weigeren als dat in strijd zou zijn met de redelijkheid. Indien de Opdrachtgever een gewenste wijziging wenst door te voeren, dient hij eerst het Designbureau de kans te geven om dit uit te voeren. Voor dergelijke wijzigingen geldt een vergoeding, gebaseerd op de gebruikelijke honorariumtarieven van Studio Insanro.

5.3 Eigen promotie

Zolang hieromtrent geen specifieke overeenkomsten zijn vastgelegd, behoudt Studio Insanro het recht om het ontwerp en/of het concept te gebruiken voor eigen publicitaire of promotionele doeleinden.

6 – Honorarium

6.1 Honorarium en bijkomende kosten

Naast het afgesproken honorarium worden ook de kosten die Studio Insanro maakt voor de uitvoering van de opdracht en die niet behoren tot de gebruikelijke overheadkosten, in rekening gebracht en vergoed.

6.2 Honorarium bij gewijzigde opdracht

Als Studio Insanro door het niet tijdig of onvolledig aanleveren van duidelijke en deugdelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing genoodzaakt is extra werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden afzonderlijk worden vergoed.

7 – Betalingsvoorwaarden

7.1 Betalingsverplichting

Tenzij anders is overeengekomen, dient de Opdrachtgever het verschuldigde bedrag aan het Designbureau ‘Studio Insanro’ te voldoen binnen 14 dagen na de datum van de factuur. Er kan geen beroep worden gedaan op enige vorm van korting, verrekening of opschorting. Indien na het verstrijken van deze termijn nog geen (volledige) betaling is ontvangen, treedt de Opdrachtgever in verzuim en wordt er een rente berekend gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met ten minste 2%.

Alle kosten die voortvloeien uit het incasseren van betalingen, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, zoals advocaten- en deurwaarderskosten, worden door de Opdrachtgever gedragen in geval van te late betaling. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 500,– Euro, exclusief BTW en overige heffingen.

7.2 Periodieke betalingen

Gedurende een opdracht behoudt Studio Insanro het recht om redelijke kosten in rekening te brengen voor de tot dat moment uitgevoerde werkzaamheden.

7.3 Opschorting

Indien de Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, behoudt Studio Insanro zich het recht voor om alle aan de Opdrachtgever overgedragen rechten binnen de Overeenkomst op te schorten totdat de betalingsverplichtingen zijn voldaan. In een dergelijk geval is de Opdrachtgever niet gerechtigd om de verstrekte ontwerpen te gebruiken.

8 – Herroepen en beëindigen opdracht

8.1 Herroepen opdracht

Indien de Opdrachtgever een schriftelijk verstrekte opdracht herroept, is de Opdrachtgever gehouden het volledige honorarium dat Studio Insanro zou ontvangen bij volledige uitvoering van de opdracht, evenals alle aanvullende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.

8.2 Duurovereenkomsten

Indien de werkzaamheden van Studio Insanro bestaan uit herhaaldelijk uitvoeren van taken voor een regelmatig verschijnende publicatie, zal de betreffende Overeenkomst, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, van kracht blijven voor onbepaalde tijd. Deze Overeenkomst kan uitsluitend worden beëindigd door middel van schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

8.3 Beëindigen opdracht

In het geval van onvoorziene omstandigheden die buiten de wil van Studio Insanro liggen en waardoor het redelijkerwijs niet mogelijk is om de opdracht voort te zetten, heeft Studio Insanro het recht om de opdracht stop te zetten, zonder enige verplichting tot schadevergoeding of garantie. In een dergelijke situatie heeft Studio Insanro recht op een vergoeding voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden en op vergoeding van de gemaakte kosten. Tevens is Studio Insanro verplicht om de tot dan toe behaalde resultaten ter beschikking te stellen aan de Opdrachtgever. Als gedragingen of acties van de Opdrachtgever leiden tot een situatie waarin het redelijkerwijs niet mogelijk is voor Studio Insanro om de opdracht voort te zetten, heeft Studio Insanro het recht om de opdracht stop te zetten. In dit geval heeft Studio Insanro recht op het volledige honorarium voor de tot dan toe verrichte arbeid en gemaakte kosten, naast het recht om de opdracht neer te leggen.

9 – Aansprakelijkheid

9.1 Aansprakelijkheid

Studio Insanro kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten in de tekst en/of het ontwerp, evenals het functioneren van een website van de Opdrachtgever, indien de Opdrachtgever een controle heeft uitgevoerd, goedkeuring heeft gegeven en de website als opgeleverd is beschouwd.

De aansprakelijkheid van Studio Insanro voor eventuele schade als gevolg van een Overeenkomst met een Opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Studio Insanro toekomt.

Studio Insanro is op geen enkele wijze aansprakelijk voor indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

9.2 Garantie geleverde materialen

De Opdrachtgever vrijwaart Studio Insanro voor eventuele aanspraken met betrekking tot auteursrechten met betrekking tot door de Opdrachtgever verstrekte materialen waarvan de auteursrechten aan derden toebehoren en die gebruikt worden tijdens de uitvoering van de opdracht.

9.3 Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud

Elke levering van goederen door Studio Insanro aan de Opdrachtgever gebeurt onder de voorwaarde van eigendomsbehoud tot het moment waarop de Opdrachtgever volledig aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan, inclusief rente en kosten. Als er een overeenkomst is voor het transport van de te leveren goederen, draagt de Opdrachtgever de kosten hiervoor. De Opdrachtgever draagt te allen tijde het risico tijdens het transport, inclusief digitale data-overdracht. Het in ontvangst nemen van goederen door de transporteur geldt als bewijs dat deze in goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel blijkt uit de vrachtbrief of ontvangstbewijs.

10 – Vrijwaring

10.1 Vrijwaring van derden

De Opdrachtgever vrijwaart Studio Insanro tegen eventuele aanspraken van derden die schade lijden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst en waarvan de oorzaak niet aan Studio Insanro kan worden toegeschreven. Als Studio Insanro om deze reden door derden wordt aangesproken, moet de Opdrachtgever het Designbureau zowel buiten als binnen de rechtbank bijstaan en onmiddellijk alle vereiste stappen ondernemen. Als de Opdrachtgever nalatig is in het nemen van passende maatregelen, heeft Studio Insanro het recht om dit zelf te doen zonder voorafgaande ingebrekestelling. Alle kosten en schade die hierdoor ontstaan voor Studio Insanro en derden komen volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

11 – Garanties

11.1 Gebruik binnen Nederland

De door Studio Insanro te leveren zaken voldoen aan de gangbare eisen en normen die op het moment van levering redelijkerwijs van toepassing zijn en die gelden voor normaal gebruik in Nederland. De garantie zoals vermeld in dit artikel is van toepassing op zaken die bedoeld zijn voor gebruik binnen Nederland. Indien de zaken buiten Nederland worden gebruikt, dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of deze geschikt zijn voor het beoogde gebruik in dat land en of ze voldoen aan de relevante voorwaarden die daarop van toepassing zijn.

11.2 Duur garantie

De in artikel 11.1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 6 maanden na de leveringsdatum, tenzij de aard van het geleverde of afspraken tussen partijen anders aangeven. In het geval dat het Designbureau een garantie verstrekt voor een zaak die door een derde is geproduceerd, beperkt deze garantie zich tot de garantie die de fabrikant van de betreffende zaak biedt, tenzij anders vermeld.

11.3 Opschorting garantie

Elke vorm van garantie vervalt als er sprake is van gebreken die voortkomen uit onjuist of ongeschikt gebruik, verkeerde opslag, ontoereikend onderhoud van de betreffende zaak door de Opdrachtgever of derden. Eveneens vervalt garantie als de Opdrachtgever of derden wijzigingen aan de zaak hebben aangebracht of hebben geprobeerd aan te brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Insanro. Ook als andere zaken aan de zaak zijn bevestigd die niet passend zijn, of als de zaak op een wijze is verwerkt of bewerkt die afwijkt van de voorgeschreven methode, heeft de Opdrachtgever geen recht op garantie. Garantieclaims zijn eveneens niet geldig wanneer het gebrek voortvloeit uit omstandigheden buiten de controle van Studio Insanro.

11.4 Reclamatie

De Opdrachtgever heeft de verplichting om het geleverde onmiddellijk te onderzoeken op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld of de bijbehorende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het is hierbij de taak van de Opdrachtgever om te controleren of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenkomt met wat is afgesproken en voldoet aan de overeengekomen eisen. Indien er zichtbare gebreken zijn, moeten deze binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan Studio Insanro worden gemeld. Niet zichtbare gebreken moeten onmiddellijk, maar uiterlijk binnen veertien dagen na ontdekking schriftelijk aan Studio Insanro worden gemeld. De melding moet gedetailleerd beschrijven wat het gebrek inhoudt, zodat Studio Insanro adequaat kan reageren. De Opdrachtgever moet Studio Insanro de kans geven om het gemelde gebrek te onderzoeken.

Het indienen van een tijdige klacht door de Opdrachtgever leidt niet tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen. In dat geval blijft de Opdrachtgever ook verplicht om de bestelde zaken af te nemen en te betalen, evenals de overige opdrachten die aan Studio Insanro zijn gegeven. Als er later melding wordt gemaakt van een gebrek, heeft de Opdrachtgever geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

12 – Overige bepalingen

12.1 Andere voorwaarden

Algemene en bijzondere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet bindend voor Studio Insanro, tenzij deze voorwaarden niet in strijd zijn met de onderhavige Algemene Voorwaarden en Studio Insanro schriftelijk en uitdrukkelijk de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden heeft aanvaard.

12.2 Kopieën en backup materialen

Studio Insanro bewaart op de aanwezige gebruikelijke informatiedragers gedurende 5 jaar een duplicaat, met de zorg van een goed bewaarder. Mochten er door technische oorzaken zaken verloren gaan, dan kan Studio Insanro daar niet voor verantwoordelijk worden gesteld. Er kan op verzoek van de Opdrachtgever door Studio Insanro een nieuw model vervaardigd worden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.

12.3 Nederlands recht

Op de Overeenkomst tussen Studio Insanro en de Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Studio Insanro en de Opdrachtgever is de rechter in het arrondissement waar Studio Insanro is gevestigd, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de Kantonrechter.

12.4 Wijzigingen in de voorwaarden

Studio Insanro behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Algemene Voorwaarden zullen tijdens de uitvoering van de eerste geplaatste of op dat moment lopende opdracht door Studio Insanro eenmalig aan de Opdrachtgever worden meegedeeld in een offerte of Overeenkomst, zodat deze op de hoogte is. Bij het verlengen van een lopende opdracht of het plaatsen van een nieuwe opdracht bij Studio Insanro dient de Opdrachtgever zich ervan te vergewissen of de Algemene Voorwaarden van Studio Insanro in de tussentijd zijn gewijzigd.